Regulamin zakupów

określający m.in. zasady otrzymania oferty, zawierania umów sprzedaży, zawierający najważniejsze informacje o Spółce oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Klient – każdy podmiot (konsument, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, itd.) składający zamówienie na towary u Spółki za pomocą Strony internetowej lub innych środków porozumiewania się na odległość (maile, telefon)
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Spółkę pod adresem https://karolla.com/
 6. Formularz– formularz znajdujący się na Stronie internetowej w zakładce: Zamówienia.
 • Spółka – KAROLLA FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000978568, posiadającą NIP 8672255199, REGON: 522374831.
 • Zapytanie – prośba Klienta o przygotowanie oferty sprzedaży towaru lub zapytanie o towar skierowane na adres mailowy Spółki lub telefoniczny lub w wyniku indywidulanych uzgodnień ze Spółką.

§ 2 KONTAKT ZE SPÓŁKĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg
 2. Adres e-mail: info@karolla.com
 3. Telefon: 15-814-29-61
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg.

Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Sienkiewicza 145 , 39-400 Tarnobrzeg

§ 3 OFERTA I ZAKUPY

 1. Klient, aby móc zapoznać się z ofertą towarów sprzedawanych przez Spółkę lub uzyskać indywidualną ofertę sprzedaży powinien skorzystać z Formularza lub skierować Zapytanie.
 2. Spółka, na podstawie prawidłowo wypełnionego Formularza lub Zapytania, przedstawi szczegółową ofertę sprzedaży towarów. Oferta sprzedaży zostanie wysłana Klientowi na adres mailowy podany przez Klienta w Formularzu lub Zapytaniu.
 3. Spółka dołoży wszelkich starań, aby oferta sprzedaży została przygotowana w ciągu 2 Dni roboczych od dnia otrzymania Zapytania lub Formularza, jednakże w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 4. W ofercie sprzedaży Spółka zamieści nazwę towaru o który pytana Klient, cenę towaru brutto (netto jeśli Klient nie jest Konsumentem), termin realizacji zamówienia, możliwe formy płatności za towar oraz sposoby i koszty wysyłki towaru. Na życzenie klienta Spółka podeślę również specyfikację towaru, a na kolejnym etapie Spółka zamieści wizualizację towaru – jeśli jest taka potrzeba.
 5. Oferta Spółki jest ważna przez 14 Dni roboczych od momentu otrzymania jej przez Klienta.
 6. Spółka przed przystąpieniem do sporządzenia oferty sprzedaży może skontaktować się z Klientem, aby uzyskać informacje dodatkowe niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
 7. Klient po otrzymaniu oferty sprzedaży od Spółki może, w terminie wskazanym w ust. 5, potwierdzić ją i zlecić zamówienie. Akceptacja oferty, w tym wizualizacji jeśli była wykonywana i zlecenie zamówienia powinna nastąpić w formie mailowej, na adres mailowy Spółki wskazany w treści oferty.
 8. Po zatwierdzeniu oferty sprzedaży przez Klienta, Spółka prześle Klientowi na adres mailowy wskazany w formularzu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia,  termin realizacji zamówienia oraz dane niezbędne do opłacenia zamówienia i kosztów wysyłki.
 9. Klient może wybrać spośród trzech sposobów realizacji zamówienia i wysyłki towaru:
  • Standardowy – w takim przypadku Klient powinien opłacić zamówienie oraz koszty wysyłki w ciągu 10 Dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia,
  • Expres – w takim przypadku Klient powinien opłacić zamówienie oraz koszty wysyłki w ciągu 1 Dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie będzie realizowane w trybie standardowym,
  • Super Expres- – w takim przypadku Klient powinien opłacić zamówienie oraz koszty wysyłki w ciągu w tym samym Dniu roboczym, w którym otrzymał potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie będzie realizowane w trybie standardowym
 10. Klient zobowiązany jest przesłać na adres mailowy swojego opiekuna handlowego potwierdzenie opłacenia zamówienia w terminach wskazanych powyżej
 11. Po bezskutecznym upływie terminu płatności, Spółka skontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji aktualizacji zamówienia lub sposobu realizacji zamówienia. Po upływie kolejnych 3 Dni roboczych i braku płatności zamówienie będzie anulowane. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki.
 12. Termin realizacji zamówienia biegnie od następnego Dnia roboczego liczonego od zaksięgowania na rachunku bankowym Spółki ceny zamówienia, w tym kosztów wysyłki oraz zaakceptowania wizualizacji, jeśli była wykonywana.
 13. W przypadku gdyby termin realizacji zamówienia miałby ulec wydłużeniu lub nastąpiły inne trudności w realizacji zamówienia to Spółka poinformuje o tym Klienta.

§ 4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty na indywidualne zamówienie).
 2.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (naruszenie opakowania towaru).
 3. Za wyjątkiem przypadków określonych powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Spółką w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 5. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Spółkę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Spółka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Spółka prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Sienkiewicza 145 , 39-400 Tarnobrzeg niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 13. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 14. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Spółka dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 5 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową Konsument ma możliwość reklamowania towaru na podstawie ustawy o prawach konsumenta
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 3. Spółka może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Spółki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Spółki, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 5. Spółka odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 6. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Spółka próbowała doprowadzić towar do zgodności z umową;
 7.  brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3,
 8.  z oświadczenia Spółki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
 1. Reklamację Konsument może złożyć w dowolnej formie. Spółka zaleca składanie reklamacji w sposób elektroniczny tj. na adres mailowy wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Spółki, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy na adres ul. Sienkiewicza 145, 39-400 Tarnobrzeg. Konsument powinien poinformować Spółkę o odesłaniu towaru i wskazać numer przesyłki.
 3. Reklamacje dotyczące działania Strony internetowej należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji Konsumenta przez Spółkę nastąpi w terminie do 14 dni.
 5. Reklamacje Kupującego niebędącego Konsumentem rozpatrywane będą na podstawie przepisów dotyczących rękojmi w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w „Warunkach reklamacji” dostępnych pod adresem: WARUNKI REKLAMACJI
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji Kupującego niebędącego Konsumentem, jest prawidłowe uzupełnienie protokołu reklamacyjnego dostępnego pod adresem: PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY. Reklamacje złożone bez dołączonego protokołu lub z nieprawidłowo wypełnionym protokołem nie będą rozpatrywane.
 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przedstawienia oferty, odpowiedzi na Zapytanie i zawarcia umowy.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych  dostępnej na Stronie internetowej.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Każdorazowe zamówienie stanowi odrębną umowę  i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. W razie wątpliwości indywidualne ustalenia Stron w formie odrębnej umowy mają pierwszeństwo przed Regulaminem.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Terminy wskazane w niniejszym Regulaminie obciążające Spółkę i nie są wiążące w przypadku Klientów niebędących Konsumentami.
 3. Wszelka odpowiedzialność Spółki w stosunku do Klienta  niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 4. Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Klientowi.

W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Spółki.

Załącznik nr. 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.